دكتر پمپ دكتر پمپ .

دكتر پمپ

پمپ

پمپ

پُمپ يا تُلُمبه وسيله اي مكانيكي براي انتقال مايعات است كه با افزايش فشار جريان آن، امكان جابه جايي مايعات را به ارتفاعي بالاتر (با افزايش هد) يا حتي پايين دست (معمولاً حوضچه يا مخزن) فراهم مي آورد.
به طور كلي پمپ به دستگاهي گفته مي شود كه انرﮊي مكانيكي را از يك منبع خارجي اخذ و به سيال مايعي كه از آن عبور مي كند، انتقال مي دهد. در نتيجه انرﮊي سيال پس از خروج از اين دستگاه (پمپ) افزايش مي يابد. از پمپ ها براي انتقال سيال به يك ارتفاع معين و يا جا به جايي آن در يك سيستم لوله كشي و يا هيدروليك استفاده مي نمايند. به عبارت كلي تر از پمپ براي انتقال سيال از يك نقطه به نقطه ديگر استفاده مي كنند. پمپ ها داراي انواع مختلفي هستند كه هركدام داراي كاربرد خاصي مي باشند. مهم ترين پمپ هايي كه در اين واحد استفاده شده اند عبارت اند از:

 1. پمپ هاي سانتريفوﮊ
 2. پمپ هاي رفت و برگشتي
 3. پمپ هاي چرخ دنده اي

 

پمپ هاي سانتريفوﮊ

اين پمپ ها از نوعي مي باشند كه انتقال انرﮊي از آنها به سيال به طور دائمي انجام مي پذيرد. پمپ هاي سانتريفوﮊ معمولاً نيروي محركه خود را از طريق يك الكترو موتور (موتور الكتريكي) دريافت مي كنند. انتقال نيروي محركه از موتور به پمپ از طريق يك محور به نام شَفت منتقل مي شود. شفت موتور به وسيله نوعي تجهيزات مكانيكي به نام كوپلينگ به شَفت پمپ متصل شده است. به اين ترتيب انتقال نيرو به راحتي از طريق شفت موتور الكتريكي به شفت پمپ منتقل مي گردد.
پمپ هاي سانتريفوﮊ داراي يك محفظه هستند كه حلزوني شكل است و پوسته يا كِيسينگ ناميده مي شود و درون آن يك يا چند چرخ قرار دارند كه روي يك محور (شفت) نصب شده اند. هر چرخ مجهز به تعدادي پره مي باشد. انتقال انرﮊي به سيال در اين قسمت انجام مي شود. براي اينكه از محل خروج شفت از كِيسينگ پمپ سيالي خارج نشود و اصطلاحا نشتي به خارج نداشته باشيم از ابزاري به نام مكانيكال سيل استفاده شده است. نكته بسيار مهم در مورد اين نوع پمپ ها هواگيري يا پرايم كردن پمپ پيش از روشن كردن آنها مي باشد. يعني پس از لاين آپ نمودن پمپ و اطمينان از ورود سيال به داخل پمپ، بايد از خروج كامل هوا يا گاز حبس شده در داخل پمپ نيز اطمينان حاصل نمود. از اين نوع پمپ ها در ابعاد و اندازه هاي مختلف براي مصارف گوناگون ساخته مي شوند.

 

پمپ هاي رفت و برگشتي

اين نوع پمپ ها وسايلي هستند كه انتقال انرﮊي از آنها به سيال به صورت پريوديك و دوره اي مي باشد. نيروي محركه اين نوع پمپ ها نيز غالبا توسط موتورهاي الكتريكي تامين مي گردد. در اين نوع پمپ ها حركت چرخشي ميل لنگ تبديل به حركت رفت و آمدي پيستوني در يك سيلندر مي شود. با عقب رفتن پيستون در سيلندر ايجاد مكش شده و در نتيجه مايع از طريق يك شير ورودي داخل سيلندر مي گردد. با حركت پيستون به طرف جلو دريچه ورودي بسته و مايع از طريق شير خروجي به خارج هدايت مي گردد. شيرهاي ورودي و خروجي يك طرفه بوده و طوري ساخته شده اند كه در مراحل رفت و آمد پيستون، از ورود مايع داخل سيلندر به قسمت كم فشار و بالعكس ممانعت شود. اگر به جاي پيستون، پلانجري در داخل سيلندر رفت و آمد كند در اين حالت به آن پمپ پلانجري مي گويند. در ضمن چنانچه پلانجر ديافراگمي را حركت دهد پمپ از نوع ديافراگمي است. فرق ميان پيستون و پلانجر در اين است كه طول سر پيستون كوتاه تر از مسافتي است كه پيستون درون سيلندر طي مي نمايد، در حالي كه طول پلانجر بيشتر از طول مسافت طي شده توسط آن در داخل سيلندر مي باشد. از طرفي در پمپ هاي پيستون از حلقه يا رينگي جهت آب بندي پيستون و سيلندر استفاده شده است كه روي بدنه پيستون قرار گرفته و همراه آن حركت مي كند، در حالي كه در پمپ هاي پلانجري اين رينگ روي سيلندر قرار دارد و ثابت است. اين پمپ ها معمولاً كم ظرفيت هستند ولي فشار خروجي سيال را مي توانند تا مقدار زيادي افزايش دهند. بنابراين از اين پمپ ها در جاهايي كه نياز به جا به جا كردن سيالي با حجم كم ولي فشار بالا مي باشد استفاده مي كتتد. در ضمن بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه جريان سيال در اين پمپ ها به صورت غير يكنواخت مي باشد. نكته بسيار مهم در مورد اين پمپ ها آن است كه هرگز نبايد آنها را در حالي كه شير خروجي پمپ (ديسچارج پمپ) بسته است روشن نمود.

 

پمپ هاي چرخ دنده اي

اين پمپ ها نوعي از پمپ هاي گردشي يا روتاري مي باشند. پمپ هاي چرخ دنده اي از دو قسمت متمايز تشكيل شده اند، يكي قسمت جداره ثابت و ديگري قسمت دوار كه شامل يك محور گردان با چرخ دنده مي باشد. در پمپ هاي چرخ دنده اي مقداري مايع بين دنده هاي چرخ دنده پمپ به اصطلاح به تله مي افتد و در اثر چرخيدن چرخ دنده ها اين مايع به قسمت خروجي پمپ رانده مي شود. اين پمپ ها به گونه اي ساخته مي شوند كه در آنها فاصله ميان اجزاء گردنده و جداره ثابت بسيار كم مي باشد. كار برد اين پمپ ها براي جا به جايي مايع با حجم كم و فشار متوسط مي باشد. نكته مهم در مورد اين پمپ ها آن است كه هرگز نبايد آنها را در حالي كه شير خروجي پمپ بسته است روشن نمود؛ چرا كه در اين حالت، اگر هيچ شير اطميناني در مسير discharge پمپ وجود نداشته باشد، يا خود پمپ از بين مي رود و يا اينكه لوله DisCharge مي شكند.

مي توان پمپ ها را بر اساس نحوه عملكردشان به گونه اي ديگر نيز دسته بندي كرد:

 1. پمپ هاي سانتريفوژ (جريان شعاعي)
 2. پمپ هاي محوري
 3. پمپ هاي نيمه سانتريفوژ (يا با جريان مختلط)

 

پمپ سانتريفوژ (شعاعي)

عملكرداين پمپ به اين صورت است كه درآن سيال موازي محور وارد چرخ پمپ شده و عمود برآن از چرخ خارج مي گردد. اين پمپ ها معمولاً براي ايجاد فشارهاي بالا در دبي هاي كم به كارمي روند. بنابراين اغلب پمپ هاي سانتريفوژ توانايي خوبي درايجاد فشارهاي بالا دارند. پمپ هاي سانتريفوژ شايع ترين نمونه از پمپ ها هستند.

 

پمپ محوري

سيال موازي محور وارد پمپ مي گردد و به طور موازي نسبت به محور ازچرخ خارج مي گردد. اين پمپ ها براي ايجاد فشارها و دبي هاي متوسط به كار مي روند.

 

پمپ نيمه سانتريفوژ (مختلط)

سيال موازي محور وارد چرخ پمپ مي گردد و به طور مايل نسبت به محور از چرخ خارج مي گردد. اين پمپ ها براي ايجاد فشارها و دبي هاي متوسط به كارمي روند. اين پمپ ها نسبت به پمپ هاي سانتريفوژ توانايي بيشتري در استفاده و به كارگيري دبي هاي بالا رادارند.
مباني و كاربرد پمپ هاي گريز از مركزcentrifugal pump اصول كار كليه اين پمپ هابراساس استفاده از نيروي “گريز از مركز” پايه گذاري شده است. هر حجمي كه در يك مسير دايره اي يا منحني شكل حركت كند، تحت تأثير نيروي گريز از مركز واقع مي شود. جهت نيروي مذكور طوري است كه همواره تمايل دارد كه جسم را ازمحور يا مركز دوران دور سازد.

 

قسمت هاي اساسي يك پمپ گريز

 1. الكتروموتور: كه شامل قسمت الكتريكي پمپ است.
 2. كوپل يا هم محور سازي:كه متصل كننده الكترومتر به شافت (محور) پمپ است.
 3. هوس برينگ: كه محل قرار گيري برينگ ها مي باشد
 4. مكانيكال سيل: كه محل آب بندي پمپ و جدا كننده سيال پمپاژ شده و قسمت مكانيكي پمپ مي باشد.
 5. پره هاي پمپ: كه با توجه به نوع كاربرد داراي انواع مختلفي مي باشد.

 

منبع: جزوه ها دات كام


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۱:۵۵ توسط:امير جعفري موضوع:

پمپ داب

پمپ داب

پمپ داب فعاليت خود را در زمينه توليد انواع پمپ از سال 1975 آغاز نمود و با توسعه و پيشرفت اين شركت در بازار ايتاليا و سپس سرتاسر جهان بدون شك جايگاه ويژه اي در ميان مصرف كنندگان پيدا نمود و در حال حاضر با چندين شعبه و نمايندگي در برخي كشورها به عنوان يكي از معتبرترين و برترين ها در زمينه توليد انواع پمپ مي باشد. از جمله ويژگي هاي بارز پمپ داب مي توان به بالا بودن كيفيت و قيمت مقرون به صرفه آن اشاره نمود.

 

انواع پمپ آب خانگي داب

پمپ آب خانگي داب مدل JET COM

سري JET COM داب از انواع پمپ خودمكش داب مي باشد و دبي آن از 0.6 تا 5.4 مترمكعب در ساعت، هد تا 54 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و توان الكتروموتور آن از 0.44 تا 0.75 كيلووات و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي مدل EURO

سري EURO داب از انواع پمپ خودمكش داب مي باشد و دبي آن از 10 تا 120 مترمكعب در ساعت، هد تا 72 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و توان الكتروموتور آن از 0.55 تا 1 كيلووات و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل EUROINOX

سري EUROINOX داب از انواع پمپ خودمكش داب مي باشد و دبي آن از 10 تا 120 مترمكعب در ساعت، هد تا 72 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و توان الكتروموتور آن از 1 كيلووات و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل EUROCOM

سري EUROCOM داب از انواع پمپ خودمكش داب مي باشد و دبي آن از 10 تا 120 مترمكعب در ساعت، هد تا 72 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل DP

سري DP داب از انواع پمپ كشش عميق داب مي باشد و دبي آن از 0.15 تا 4.3 مترمكعب در ساعت، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و توان الكتروموتور آن از 0.75 تا 1.85 كيلووات و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل AquaJet

سري AquaJet داب از انواع پمپ خودمكش داب مي باشد و دبي آن 5.4 مترمكعب در ساعت، هد تا 61 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد، و توان الكتروموتور آن از 0.6 تا 1 كيلووات و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل AquaJetINOX

سري AquaJetINOX داب از انواع پمپ خودمكش داب مي باشد و دبي آن 10 تا 80 ليتر در ساعت، هد تا 48.3 متر و توان الكتروموتور آن 1 كيلووات مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل Active System

سري Active System داب از انواع پمپ خودمكش داب مي باشد و دبي آن 0.4 الي 10.5 مترمكعب در ساعت، هد تا 62 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل JET

سري JET داب داراي مدل هاي متفاوتي از جمله JET82 M-P ،JET62M، و غيره مي باشد. دبي اين سري تا 10.5 متر مكعب در ساعت، هد آن تا 62 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و در دو مدل تك فاز و سه فاز مي باشد. لازم به ذكر است واسطه و پوستۀ پمپ از جنس چدن و پوستۀ الكتروموتور از جنس آلومينيم دايكست مي باشد. جهت دسترسي به اطلاعات فني بيشتر از قسمت بالا به بخش مشخصات فني اين سري مراجعه نماييد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل KPS-KPF

سري KPS-KPF داب از انواع پمپ محيطي داب مي باشد و دبي آن 5 تا 50 ليتر در دقيقه، هد تا 84 متر، دماي سيال از 10- تا 80 درجه سانتي گراد، توان الكتروموتور آن از 1 تا 73 كيلووات و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.

 

پمپ آب خانگي داب مدل JET INOX

سري JET INOX داب از انواع پمپ داب خودمكش مي باشد و دبي آن از 0.4 تا 10.5 مترمكعب در ساعت، هد تا 62 متر، دماي سيال از 0 تا 40 درجه سانتي گراد و توان الكتروموتور آن از 0.6 تا 1 كيلووات و به دو صورت تك فاز و سه فاز مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۶:۰۳ توسط:امير جعفري موضوع:

کورد پاتوق
کورد پاتوق
کورد پاتوق
سردشت چت
چت